02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Mục Lục

Chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật báo cáo tài chính đa ngôn ngữ: tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn…Biên dịch viên là những chuyên gia ngôn ngữ am thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và IFRS cũng như nhiều nước trên thế giới. Hotline: 0947.688.883 – 0963.918.438,  mail: info@dichthuatmientrung.com.vn

Dịch thuật báo cáo tài chính là dịch vụ gì?

Dịch thuật báo cáo tài chính là quá trình biên dịch nội dung từ tiếng Việt sang ngôn ngữ nước ngoài khác theo yêu cầu của khách hàng: thông thường là tiếng Anh, Nhật hoặc Trung.

dich-thuat-bao-cao-tai-chinh-chuan-xac

Dịch thuật báo cáo tài chính là quá trình biên dịch nội dung từ tiếng Việt sang ngôn ngữ nước ngoài khác theo yêu cầu của khách hàng:

Quá trình chuyển đổi nội dung này từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thành sẽ do một nhóm biên dịch viên có kinh nghiệm về chuyên ngành tài chính thực hiện. Các biên dịch viên này thường là các chuyên gia dịch thuật về chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng đã có kinh nghiệm, giỏi về ngôn ngữ cũng như có kiến thức về lĩnh vực được giao. Báo cáo tài chính khi hoàn thành sẽ được chuyển giao cho khách hàng để phục vụ cho các mục đích công việc khác nhau

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các BCTC được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo về mức độ trung thực, chính xác, hợp lý của BCTC được kiểm toán với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập.

dich-thuat-kiem-toan-tai-chinh

Kiểm toán viên là người được cấp chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của pháp luật hoặc người có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận và đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật Việt Na

Vì sao phải dịch thuật báo cáo tài chính

Khi tham gia liên doanh, hợp tác với các các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài thì việc minh bạch số liệu tài chính để nắm rỏ tình hình kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm hợp tác là yêu tố tiên quyết để các bên tạo dựng lòng tin lẫn nhau. Ngoài ra, đối với các công ty con được thành lập tại Việt Nam, hàng năm việc dịch thuật báo cáo tài chính để gửi về Công ty mẹ tại nước ngoài là yêu cầu bắc buộc.

Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Để đạt mục đích này báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: tài sản; nợ phải trả; vốn chủ sở hữu; doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗ; các luồng tiền.

Các thông tin này cùng với các thông tin trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính giúp người sử dụng dự đoán được các luồng tiền trong tương lai và đặc biệt là thời điểm và mức độ chắc chắn của việc tạo ra các luồng tiền và các khoản tương đương tiền.

dich-thuat-bao-cao-tai-chinh-cong-ty

Dịch thuật Báo cáo tài chính để minh bạch số liệu tài chính với đối tác hoặc Công ty mẹ là bắt buộc

Đối với các doanh nghiệp có mối liên hệ công việc với các tổ chức nước ngoài, liên quan đến cộng tác, hợp tác kinh doanh, đấu thầu, báo cáo kiểm toán quốc tế… thì báo cáo tài chính cần phải được dịch ra ngôn ngữ nước ngoài. Đây là thách thức không hề nhỏ và thường gây trở ngại cho những nhà quản trị của doanh nghiệp khi báo cáo tài chính không được dịch thuật một cách chuyên nghiệp. Idichthuat là một đơn vị dịch thuật có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán để bản dịch phản ánh được chính xác nội dung theo văn bản gốc, vừa thể hiện đúng văn phong và thuật ngữ chuyên ngành lại vừa am hiểu các quy định của luật pháp có liên quan.

Đối với chúng tôi, một bản dịch báo cáo tài chính thành công ngoài việc đạt được độ chính xác còn giúp khách hàng, đối tác nước ngoài có thể dễ dàng tiếp nhận và tin tưởng để đánh giá tình hình tài chính của một công ty. Khi có được sự so sánh và đánh giá chính xác, bản báo cáo tài chính được dịch thuật chỉnh chu sẽ là tiền đề để cách bên tiến hành hợp tác, đầu tư và làm việc với nhau. Idichthuat đã được tin tưởng giao phó việc chuyển ngữ cho các báo cáo sau đây để giúp sức cho doanh nghiệp tiến hành nhiều thương vụ hợp tác kinh doanh được thuận lợi.

Dịch thuật báo cáo tài chính bao gồm những nội dung gì?

Báo cáo tài chính (Financial statement) là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, như: tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền…Báo cáo thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm. Bộ báo cáo tài chính dịch thuật hoàn chỉnh thường bao gồm: 

Dịch báo cáo của Ban giám đốc

Báo cáo của Ban giám đốc (Board’s report) bao gồm các tin như: tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm, đánh giá kết quả hoạt động, phương hướng hoạt động năm tiếp theo

Dịch báo cáo của công ty kiểm toán độc lập

Báo cáo của công ty kiểm toán độc lập (Independent audit’s Report) góp phần công khai, minh bạch báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức; lành mạnh môi trường đầu tư; phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lí và điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Dịch bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán(Balance Sheet) phản ánh tổng quát tình hình tài sản của Doanh nghiệp về mặt giá trị và nguồn gốc tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán phải bao gồm các khoản mục chủ yếu sau đây:1. Tiền và các khoản tương đương tiền; 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; 3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác; 4. Hàng tồn kho; 5. Tài sản ngắn hạn khác; 6. Tài sản cố định hữu hình; 7. Tài sản cố định vô hình; 8. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn; 9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang; 10. Tài sản dài hạn khác; 11. Vay ngắn hạn; 12. Các khoản phải trả thương mại và phải trả ngắn hạn khác; 13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; 14. Các khoản vay dài hạn và nợ phải trả dài hạn khác; 15. Các khoản dự phòng; 16. Phần sở hữu của cổ đông thiểu số; 17. Vốn góp; 18. Các khoản dự trữ; 19. Lợi nhuận chưa phân phối.

Dịch báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income statement) phải trình cacsthoong tin sau: 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; 2. Các khoản giảm trừ; 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; 4. Giá vốn hàng bán; 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ; 6. Doanh thu hoạt động tài chính; 7. Chi phí tài chính; 8. Chi phí bán hàng; 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp; 10. Thu nhập khác; 11. Chi phí khác; 12. Phần sở hữu trong lãi hoặc lỗ của công ty liên kết và liên doanh được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu (Trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất); 13. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh; 14. Thuế thu nhập doanh nghiệp; 15. Lợi nhuận sau thuế; 16. Phần sở hữu của cổ đông thiểu số trong lãi hoặc lỗ sau thuế (Trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất); 17. Lợi nhuận thuần trong kỳ.

Dịch báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement) cung cấp thông tin về những nghiệp vụ kinh tế có ảnh hưởng đến tình hình tiền tệ của Doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập trên cơ sở cân đối thu chi tiền mặt, phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của Doanh nghiệp.  Các thông số cơ bản của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm có: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh; Dòng tiền từ hoạt động đầu tư; Dòng tiền từ hoạt động tài chính.  Tiền tồn đầu kì + Tiền thu trong kỳ = Tiền chi trong kì + Tiền tồn cuối kỳ.

Dịch thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính (Notes to the financial statements)gồm các phần mô tả mang tính tường thuật hoặc những phân tích chi tiết hơn các số liệu đã được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin bổ sung cần thiết khác. Chúng bao gồm những thông tin được các chuẩn mực kế toán khác yêu cầu trình bày và những thông tin khác cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính thường được trình bày theo thứ tự sau đây

a) Tuyên bố về việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam;

b) Giải trình về cơ sở đánh giá và chính sách kế toán được áp dụng;

c) Thông tin bổ sung cho các khoản mục được trình bày trong mỗi báo cáo tài chính theo thứ tự trình bày mỗi khoản mục hàng dọc và mỗi báo cáo tài chính;

d) Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu;

e) Những thông tin khác,gồm:

(i) Những khoản nợ tiềm tàng, những khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;

(ii) Những thông tin phi tài chính.

Dịch thuật báo cáo tài chính với các chuyên gia

Trong hội nhập, để cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển bền vững, hỗ trợ thị trường tài chính, bảo vệ nhà đầu tư và thu hút đầu tư nước ngoài, đòi hỏi đặt ra là cần phải nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính. Đặc biệt, để tiếp cận các dòng vốn trên thị trường quốc tế, niêm yết tại thị trường nước ngoài, yêu cầu lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) là nhu cầu bức thiết và là xu hướng tất yếu của các tập đoàn, các công ty đại chúng  Đối với các doanh nghiệp có mối liên hệ công việc với các tổ chức nước ngoài, liên quan đến cộng tác, hợp tác kinh doanh, đấu thầu, báo cáo kiểm toán… thì báo cáo tài chính cần phải được dịch ra ngôn ngữ thứ 2. Đây là trở ngại không hề nhỏ và thường gây đau đầu cho những nhà quản trị của doanh nghiệp. Lựa chọn đơn vị nào dịch thuật báo cáo tài chính vừa phản ánh được chính xác nội dung theo văn bản gốc, vừa thể hiện đúng văn phong và thuật ngữ chuyên ngành lại vừa am hiểu các quy định của luật pháp có liên quan là không hề dễ dàng.

dich-thuat-bao-cao-tai-chinh

Với mong muốn tháo bỏ rào cản về mặt ngôn ngữ, cùng khách hàng đồng hành đến thành công, Công ty CP dịch thuật Miền Trung MIDtrans đã xây dựng cho mình một đội ngũ các chuyên gia dịch thuật về chuyên ngành kinh tế tài chính. Chúng tôi có các chuyên gia dịch thuật báo cáo tài chính được đào tạo bài bản (có 2 bằng cử nhân: cử nhân ngoại ngữ và cử nhân QTKD hoặc cử nhân kế toán kiểm toán). Họ là các phiên dịch viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch báo cáo tài chính có hơn 5 năm kinh nghiệm và đã thực hiện trên 10.000 dự án dịch thuật cao cấp. Biên dịch viên là những chuyên gia ngôn ngữ am thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và IFRS cũng như nhiều nước trên thế giới. Bản dịch trình bày đẹp mắt, hình thức trình bày giống bản gốc 99%. 

Chún tôi nhận dịch các loại hồ sơ tài chính như

-Dịch thuật báo cáo hợp nhất do công ty kiểm toán độc lập nước ngoài viết với những đặc thù của chế độ kế toán nước ngoài
-Dịch báo cáo tài chính, kế toán, kiểm toán, báo cáo doanh thu cho công ty liên doanh tại Việt Nam
-Dịch những bản tin kinh tế theo lĩnh vực yêu cầu dành cho các công ty làm các Survey, Research và tìm các hướng đầu tư mới tại Việt Nam
-Dịch báo cáo tiền khả thi dự án, dịch đánh giá DTM…
Các dạng tài liệu tài chính – kế toán – ngân hàng chúng tôi thường dịch
Dịch thuật báo cáo tài chính (Financial reports / financial statements)
Dịch thuật Báo cáo kiểm toán (Audit report)
Dịch thuật Bảng cân đối kế toán (Balance sheet)
Dịch thuật Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ (Cash flow statement)
Dịch thuật Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (Profit and loss statement)
Dịch thuật Báo cáo Thay đổi Vốn chủ sở hữu (Report on changes in equity)
Dịch thuật Báo cáo chuyển giá (Transfer pricing documentation)
Dịch thuật Báo cáo phân tích đầu tư (Investment analysis)
Dịch thuật các Chuẩn mực kế toán (VAS, GAAP, IFRS), Luật và Quy định về kế toán – tài chính – ngân hàng
Dịch thuật tài liệu về Thuế và Kế toán
Dịch thuật Hóa đơn, chứng từ kế toán
Dịch thuật Giao diện phần mềm quản lý quỹ, phần mềm kế toán, thuế
Chúng tôi thường dịch văn bản tài chính – kế toán cho các ngôn ngữ sau
Dịch tài liệu tài chính sang tiếng Anh
Dịch báo cáo tài chính sang tiếng Nhật
Dịch thuật tài chính tiếng Trung
Dịch tài liệu tiếng Hàn ngành tài chính – kế toán

Chúng tôi có khả năng dịch thuật báo cáo tài chính hơn 50 cặp ngôn ngữ trong đó, các thế mạnh của chúng tôi tập trung vào

Dịch thuật báo cáo tài chính sang tiếng Anh

Tiếng Anh là một trong các thế mạnh ngôn ngữ của chúng tôi. Các biên dịch viên của chúng tôi có thể đảm nhận việc dịch từ tiếng Anh sang các ngôn ngữ khác như: dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, dịch tiếng Anh sang tiếng Đức, dịch tiếng Anh sang tiếng Pháp, dịch tiếng Anh sang tiếng Nga, dịch tiếng Anh sang tiếng Nhật, dịch tiếng Anh sang tiếng Trung, dịch tiếng Anh sang tiếng Hàn Quốc, và nhiều loại ngôn ngữ khác.

dich-thuat-ho-so-sang-tieng-anh

Biên dịch viên tiếng Anh chúng tôi có chuyên môn cao và kinh nghiệm dịch thuật công chứng căn cước/CMND

Bản dịch đảm bảo chính xác, văn phong mượt mà nhưng vẫn tuân thủ các thuật ngữ của từng chuyên ngành chuyên biệt, chuẩn văn phong bản ngữ địa phương, kiến thức chuyên ngành tốt, đảm bảo giao tài liệu đúng hạn.

Dịch thuật báo cáo tài chính sang tiếng Pháp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch tiếng Pháp chuyên nghiệp với các tiêu chí Chất lượng – Bảo mật – Nhanh chóng. Nhận dịch hồ sơ các chuyên ngành với chi phí hợp lý , Các biên dịch viên của chúng tôi sẽ đảm nhận việc dịch thuật nhằm đảm bảo tính chính xác và chất lượng cao nhất cho bản dịch.

dich-thuat-can0cuoc-cmnd-tieng-phap

Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng các nhu cầu của dịch thuật tiếng Pháp bạn một cách tốt nhất. 

Nếu bạn cần một đơn vị dịch thuật tiếng Pháp chuyên nghiệp, cho dù là biên dịch hay phiên dịch, Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng các nhu cầu của bạn một cách tốt nhất. 

Dịch thuật báo cáo tài chính sang tiếng Đức

Trong những năm gần đây đặc biệt là từ khi Việt Nam mở cửa kinh tế, gia nhập WTO, nhu cầu dịch tiếng Đức trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động của nhiều tổ chức kinh tế, Tập đoàn, công ty tại Việt Nam và trên thế giới. Tiếng Đức cũng là ngôn ngữ đã tạo dựng nên thương hiệu của Công ty CP dịch thuật Miền Trung  – MIDtrans.

dich-thuat-can-cuoc-tieng-duc

Các dự án tiếng Đức của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng

Với đội ngũ biên dịch dich, phiên dịch đã tham gia nhiều dự án lớn, chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng. Nếu bạn có nhu cầu dịch báo cáo tài chính, hãy lựa liên hệ với chúng tôi, chúng tôi tin sẽ làm bạn hài lòng

Dịch thuật báo cáo tài chính sang tiếng Nga

Các bản dịch tiếng Nga tốt sẽ luôn đảm bảo: được dịch một cách chính xác so với văn bản gốc; truyền tải được đầy đủ nội dung và ý nghĩa của văn bản gốc; Bản dịch phải thể hiện được sự nhuần nhuyễn, thông thạo trong việc sử dụng tiếng Nga của người dịch (ngữ pháp và từ ngữ sử dụng chuẩn xác, văn phong tự nhiên). 

dich-thuat-ho-so-tieng-nga

Các bản dịch tiếng Nga tốt sẽ luôn đảm bảo: được dịch một cách chính xác so với văn bản gốc

Tại Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDtrans, chúng tôi có các chuyên gia dịch thuật tiếng Nga hàng đầu. Họ đến với nghề dịch thuật bằng niềm đam mê, nhiệt huyết cũng như mong muốn gắn bó và phát triển nghề nghiệp lâu dài. 

Dịch thuật báo cáo tài chính sang tiếng Nhật

Tại Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDtrans, chúng tôi có đội ngũ dịch thuật tiếng Nhật đông đảo với 15 biên dịch viên tiếng Nhật làm việc toàn thời gian và hàng trăm cộng tác viên đang làm việc tại các đơn vị lớn.

dich-thuat-ho-so-tieng-nhat

Chúng tôi có khả năng dịch thuật tiếng Nhật nhiều chuyên ngành khác nhau, đảm bảo thực hiện dự án của Quý khách một cách nhanh chóng và tốt nhất.

Tất cả các biên dịch viên đều có kỹ năng cao và kinh nghiệm lâu năm và đã được chuẩn hóa theo quy trình, có khả năng đảm nhận nhiều chuyên ngành khác nhau, đảm bảo thực hiện dự án của Quý khách một cách nhanh chóng và tốt nhất.

Dịch báo cáo tài chính sang tiếng Trung Hoa

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch tiếng Trung, Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDtrans với đội ngũ nhân viên giỏi, kinh nghiệm nhiệt tình tư vấn tất cả các thắc mắc của quý khách hàng.

dich-thuat-tieng-trung

Đội ngũ các chuyên gia ngôn ngữ tiếng Trung có chuyên môn cao, cam kết làm hài lòng khách hàng

Đội ngũ các chuyên gia ngôn ngữ tiếng Trung đều là những người được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp tại các trường danh tiếng của Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo bản dịch đúng 100% so với bản gốc, hoàn thành trước thời gian giao bài và mức giá cạnh tranh nhất thị trường. Bản dịch tiếng Trung dù dịch qua tiếng Trung giản thể hay phồn thể đều giử được sự tự nhiên như văn phong người bản ngữ

Dịch thuật báo cáo tài chính sang tiếng Hàn Quốc

Lựa chọn dịch vụ dịch tiếng Hàn Quốc của chúng tôi cũng có nghĩa là quý khách đã lựa chọn được địa điểm dịch thuật tiếng Hàn Quốc tốt nhất.

dich-thuat-tai-lieu-tieng-han

Biên dịch viên chúng tôi có khả năng dịch thuật tài liệu tiếng Hàn nhiều chuyên ngành khó

Công ty chúng tôi luôn cam kết đưa ra các mức giá hợp lý nhất và cạnh tranh với thị trường đối với các dự án dịch thuật tiếng Hàn Quốc. Bên cạnh đó chúng tôi cũng bảo hành bản dịch 6 tháng kể từ khi bàn giao cho quý khách hàng. Bất kỳ chỉnh sửa nào về nội dung chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ. Nếu phần phát sinh tăng thêm nhiều thì chỉ tính phí phần chi phí phát sinh 

Giá dịch báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là tài liệu khá đặc thù và tính chuyên môn cao, đòi hỏi người dịch không chỉ phải dịch tốt mà còn phải có kỹ năng xử lý văn bản tốt để làm sao trình bày được bản dịch giống hồ sơ gốc nhất. 

Giá dịch báo cáo tài chính năm 2022 đang áp dụng là:

Tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại: 50.000 VND/ trang

Tiếng Việt sang tiếng Nga, Pháp và ngược lại: 90.000 VND/ trang

Tiếng Việt sang tiếng Đức và ngược lại: 95.000 VND/ trang

Tiếng Việt sang tiếng Nhật, Hàn và ngược lại: 95.000 VND/ trang

Tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc và ngược lại: 85.000 VND/ trang

Chúng tôi nhận dịch thuật báo các tài chính tại các tỉnh: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Yên Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, TP HCM

Lý do chọn chúng tôi để dịch tài báo cáo tài chính?

Kinh nghiệm dịch thuật khac-hang-dich-thuat-bao-cao-tai-chinh-hai-long

10+ năm kinh nghiệm, làm hài lòng hơn 43,000 Doanh nghiệp

10+ năm kinh nghiệm, MIDtrans đã chiếm được lòng tin và làm hài lòng hơn 43,000 Doanh nghiệp, Tổ chức lớn nhỏ trên toàn  cầu; Thực hiện thành công hơn 124,000 dự án ngôn ngữ.

Nhân sự

6.000+ nhân viên và cộng tác viên trên toàn cầu với trình độ chuyên môn cao, trên 5 năm kinh nghiệm dịch thuật tài báo cáo tài chính

doi-ngu-dich-thuat-bao-cao-tai-chinh-chuyen-nghiep

6.000+ nhân viên và cộng tác viên trên toàn cầu với trình độ chuyên môn cao, trên 5 năm kinh nghiệm dịch thuật tài báo cáo tài chính

100% biên dịch viên có kiến thức về tài báo cáo tài chính chuyên sâu như: kinh tế, pháp lý, tài chính ngân hàng, …, đảm bảo bản dịch đạt độ chuẩn xác cao nhất.
100% biên dịch viên là người bản xứ, trình độ từ Cử nhân đến Tiến sỹ, được tuyển chọn khắt khe (phỏng vấn đánh giá hành vi DISC, phỏng vấn IQ & EQ).
Đội ngũ Quản Lý Chất Lượng Dự Án được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm.

Năng lực

quy-trinh-dich-thuat-bao-cao-tai-chinh-chat-che

Quy trình dịch thuật tài báo cáo tài chính chặt chẻ 3 bước: Dịch – Hiệu đính – Đọc soát.

Thành viên chính thức của ATA , ELIA , AATI , Chất lượng dịch thuật đạt tiêu chuẩn ISO Quốc tế 9001 – 2015.
Không giới hạn Số lượng, Thời gian & Địa điểm dịch thuật.
Tốc độ dịch lên tới 20,000 từ/ngày, đảm bảo đạt tỷ lệ chính xác tới 99%.

Dịch vụ

ho-tro-dich-vu-dich-bao-cao-tai-chinh-ban-nhanh

Tư vấn 24/7. Báo giá nhanh, sau 15-20 phút.

Giao tài liệu tận nơi, công chứng và xuất hóa đơn theo yêu cầu.
Dịch thử miễn phí, được trực tiếp kiểm tra chất lượng biên dịch viên.
Cam kết tài liệu được bảo mật 100% với hợp đồng NDA.
Dịch thuật mọi định dạng tài liệu tài báo cáo tài chính: hình ảnh, text, video, file thiết kế, …

Chi phí tối ưu

chi-phi-dich-thuat-bao-cao-tai-chinh-toi-uu

Chi phí dịch thuật tài báo cáo tài chính được tối ưu nhất

Tiết kiệm tới 50% chi phí cho những lần dịch kế tiếp nhờ công nghệ Trados & Translation Memory.
Nhiều gói chi chí đa dạng và linh hoạt, tùy thuộc vào ngân sách và nhu cầu khách hàng.

Một số dự án dịch thuật Báo cáo tài chính đã hoàn thành

1. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2013, c 2015 của Công ty sơn Đông Á;
2. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2014, 2015 của Tổng công ty xây lắp Huế;
3. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2014, 2015 của công ty COSEVCO;
4. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2010, 2011,2012, 2014, 2015 Công ty DINCO Đà Nẵng ;
5. Dịch thuật báo cáo tài chính của tập đoàn 2014 FLC;
6. Dịch thuật báo cáo tài chính của Công ty Phát triển Việt Nam VNP (2015);
7. Dịch thuật báo cáo tài chính của tập đoàn STADLER CHLB Đức (2014):
8.  Dịch thuật báo cáo tài chính của tập đoàn WEPRO CHLB Đức (2014);
10. Dịch Báo cáo tài chính (2013, 2014, 2015) Công ty CP Trường Xuân trong Đấu thầu quốc tế Dự án tại Đà Nẵng
11. Dịch thuật công chứng báo cáo tài chính trong đấu thầu cho công ty Xây dựng Trung Quốc tại TP Hồ CHí Minh.
12. Dịch thuật công chứng báo cáo tài chính trong đấu thầu cho công ty Xây dựng Hòa Bình tại TP Hồ CHí Minh.
13. Dịch Báo cáo tài chính các dự án của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước khác…vv…
Chất lượng là điều tạo nên sự khác biệt trong bản dịch của MIDTrans với các công ty dịch thuật khác. Nếu Quý khách có dự án dịch thuật, đừng ngần ngại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDTrans
Hotline: 0947.688.883 – 0963.918.438
Email: info@dichthuatmientrung.com.vn
Địa chỉ trụ sở chính : 02 Hoàng Diệu, Nam Lý Đồng Hới, Quảng Bình
Văn Phòng Hà Nội: 101 Láng Hạ Đống Đa, Hà Nội
Văn Phòng Huế: 44 Trần Cao Vân, Thành Phố Huế
Văn Phòng Đà Nẵng: 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng
Văn Phòng Sài Gòn 47 Điện Biên Phủ, Đakao, Quận , TP Hồ Chí Minh
Văn Phòng Đồng Nai: 261/1 tổ 5 KP 11, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Văn Phòng Bình Dương 123 Lê Trọng Tấn, Dĩ An, Bình Dương