Mẫu hợp đồng cung ứng lao động tiếng Anh song ngữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

     ————-*****————-

 HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

CONTRACT OF LABOR SUPPLY

Số/ No.: HĐ WW-DID 02/2020

Căn cứ Bộ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Pursuant to the Enterprise Code No. 60/2005/QH11 dated November 29, 2005

Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005.

Pursuant to Commercial Law No. 36/2005/QH11 dated June 14, 2005.

Căn cứ năng lực và nhu cầu của hai bên:

Based on the capacity and needs of the two parties

Hôm nay, ngày 05 tháng 03 năm 2020 chúng tôi gồm:

Today, on March 5, 2020 we include:

Bên A : CÔNG TY TNHH  ABC

Party A: ABC SUPPLY COMPANY LIMITED.

Địa chỉ:

Address: Quarter

Điện thoại/ Phone: xxxxxx

Mã số thuế/ Tax Code:

Người đại diện: Ông BCD                     Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Representative: Mr.  BCD                     Position: DIRECTOR

Mã số tài khoản/ Account No.:

Tại ngân hàng:  Sacombank

At the bank: Sacombank 

Tên chủ tài khoản: ABC

Account name: ABC Supply Co., Ltd

Bên B: CÔNG TY TNHH HBC VIỆT NAM

Party B: HBC VIETNAM CO., LTD

Địa chỉ/ Address:

Điện thoại/ Phone:

Mã số thuế/ Tax Code:

Đại diện: Ông – Chức vụ:

Representative: Mr.                                                       – Position:

Mã số tài khoản/ Account No.:

Tại ngân hàng/ At bank:

Tên chủ tài khoản/ Account Holder:

Sau khi thảo luận hai bên cùng thống nhất nội dung hợp đồng với các điều khoản sau:

After discussion, the two parties herbey agreed on the content of the contract with the following terms

Xem thêm dịch thuật hợp đồng kinh tế

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

ACTICLE 1: CONTENT OF CONTRACT

Bên A chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ cung ứng lao động theo yêu cầu của Bên B về số lượng, chủng loại, định mức,…

Party A is responsible for providing labor supply services at the request of Party B in terms of quantity, type, norms, …

Bên A cung ứng số lượng Lao động tăng giảm theo yêu cầu của Bên B khi có nhu cầu gia công sản xuất theo từng đợt. Bên B phải báo trước cho bên A ít nhất 07 ngày làm việc (Đối với trường hợp đột xuất ngoài kế hoạch, thời gian báo trước tối thiểu là 03 ngày)

Party A provides the number of Employees by increase or decrease at the request of Party B when there is a need to process and produce by phases. Party B must notify Party A at least 07 working days in advance (For unexpected cases, the notice time is at least 03 days)

Địa điểm làm việc: tại nhà máy công ty HBC VIỆT NAM

Working place: at HBC VIETNAM Company

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

ARTICLE 2: CONTRACT TERM

2.1 Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng: từ ngày ………………. cho đến hết ngày ………………

Term of validity of the Contract: from ………………. until the end of the day ………………

2.2 Số lượng lao động Bên A cung ứng cho Bên B dự kiến là …. người.

The number of Employees supplied by Party A for Party B is expected to be …. people.

2.3 Thời gian làm việc tại Bên B/ Working time at Party B:

Thời gian tiêu chuẩn: 08 giờ/ người/ ngày ; 6 ngày/ tuần.

Standard time: 08 hours / person / day; 6 days / week.

Ngoài thời gian tiêu chuẩn có thể tăng ca theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Bên B.

Out of the standard time, overtime may be applied according to the needs of Party B

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM HAI BÊN

ARTICLE 3: RESPONSIBILITIES OF THE TWO PARTIES

3.1    Trách nhiệm Bên A/ Responsibilities of Party A:

3.1.1 Bên A đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng lao động trong suốt quá trình thực hiện đơn hàng theo nhu cầu Bên B.

Party A ensures sufficient quantity and quality of employees in the course of implementing the purchase order according to Party B’s demand.

3.1.2 Bên A sẽ bố trí công nhân của mình làm việc tại phân xưởng sản xuất của Bên B đảm bảo điều kiện: đủ sức khỏe để làm việc, có lý lịch rõ ràng, tư cách phẩm chất đạo đức tốt, thật thà, có tác phong công nghiệp, có ý thức trách nhiệm trong công việc được giao.

Party A will arrange its workers to work in Party B’s factory to meet the conditions: good health to work, clear backgrounds, good moral qualities, honesty and industrial style, high sense of responsibility in the work assigned

3.1.3 Bên A đảm bảo cung ứng cho Bên B đúng lực lượng lao động thực hiện công việc theo đúng quy trình và chất lượng sản phẩm của Bên B yêu cầu. Bên A trang bị bảo hộ lao động cho nhân công trong suốt quá trình gia công sản xuất cho Bên B.

Party A ensures to provide Party B with the right workforce to perform the work in accordance with the process and product quality required by Party B. Party A provides labor protection equipment of workers during the manufacturing and processing process for Party B

3.1.4 Bên A đảm bảo tất cả nhân công của Bên A trong thời gian làm việc tại công ty của Bên B luôn chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, nguyên tắc an toàn vệ sinh lao động do Bên B quy định và đã thông báo trước cho nhân công Bên A.

Party A ensures all employees of Party A during the working at Party B’s company, always abide by the internal rules, labor discipline, principles of occupational safety and hygiene prescribed and prior noticed by Party B to Party A’s employees.

3.1.5 Bên A chịu trách nhiệm về tiền lương người lao động. Bên A trực tiếp ký hợp đồng lao động với từng nhân công đang làm việc tại Bên B .

Party A is responsible for the employee’s salary. Party A directly signs labor contracts for each employee working at Party B.

3.1.6 Bên A đảm bảo đầy đủ mọi chế độ quyền lợi khác cho nhân công Bên A đang làm việc tại phân xưởng Bên B theo đúng mức đã thỏa thuận với Bên B.

Party A fully ensures all other benefits for Party A’s employees who are working at Party B’s workshop in accordance with the agreement with Party B.

3.1.7 Bên A đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng lao động nhằm đáp ứng đúng kỳ hạn kế hoạch sản xuất gia công theo yêu cầu của Bên B.

Party A ensures to provide a sufficient number of employees in order to meet the processing and manufacturing schedule at the request of Party B.

3.1.8. Nếu người lao động của Bên A muốn nghỉ phép phải làm đơn trước 01 ngày và phải được Quản lý của Bên B đồng ý ký đơn. Nếu chưa có sự đồng ý của Quản lý thì nhân công đó không được phép nghỉ.(Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như ốm đau ,bệnh tật vv)

If the employee of Party A wants to take leave, he / she must make an application one day in advance and must be approved by Party B’s manager to sign the application. Without the Manager’s consent, the employee is not allowed to take leave. (Except for force majeure cases such as illness, sickness, etc.)

3.2 Trách nhiệm Bên B/ Responsibilities of Party B:

3.2.1 Thanh toán chi phí dịch vụ cung ứng lao động cho Bên A theo đúng thời gian quy định.

To pay labor supply service cost to Party A within the prescribed time.

3.2.2 Bên B huấn luyện cho nhân công Bên A về Nội quy lao động nhà máy, những Quy định về An toàn lao động, An toàn vệ sinh thực phẩm.

Party B trains Party A’s employees on factory labor regulations, labor safety regulations, and food hygiene and safety.

3.2.3 Bên B cung cấp các phương tiện, công cụ phục vụ gia công sản xuất cho nhân công Bên A trong suốt quá trình làm việc tại nhà máy Bên B.

Party B provides the facilities and tools for manufacturing and processing for Party A’s employees during the working process at Party B’s factory.

3.2.4 Nhân công của Bên A được sử dụng căn tin, nhà vệ sinh, được gửi xe tại bãi giữ xe của công ty.

Party A’s employees are allowed to use the canteen and toilets and park their vehicles at the company’s parking lots.

3.2.5 Bên B cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân công Bên A, trong trường hợp có xảy ra tai nạn tại các khu vực trong nhà máy của Bên B và kịp thời thông báo cho bên A để cùng nhau sử lý.

Party B provides initial health care services to Party A’s employees, in case of an accident in Party B’s factory areas, it must promptly notify Party A to handle together.

3.2.6 Khi bên B có nhu cầu tăng số lượng lao động thì sẽ thông báo cho Bên A tối thiểu trước 03 ngày để bổ sung.

When Party B needs to increase the number of employees, it will notify Party A at least 03 days in advance to supplement

3.2.7 Bên B cung cấp bữa ăn giữa ca cho công nhân Bên A đang làm việc tại nhà máy Bên B. Nếu tăng ca 03h trở lên cộng thêm một bữa cơm.  

Party B provides mid-shift meals to the employees of Party A who are working at the factory of Party B. If overtime for 03 hours or more, a further meal is added.                                                                                     

3.2.8 Bên B sẽ tính tiền lương theo ngày công kể từ khi người lao động bắt đầu vào làm việc tại nhà máy của bên B. Thời gian tối thiểu để được tính lương là 03 ngày.

Party B will calculate the salary according to the working days since the employees start working at the factory of Party B. The minimum time for salary calculation is 03 days.

ĐIỀU 4: ĐƠN GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

ARTICLE 4: PRICE AND METHOD OF PAYMENT

4.1 Đơn giá .Dựa trên bảng báo giá đính kèm ( Chưa bao gồm thuế GTGT )

Unit price. Based on attached price quotation (not included VAT)

–   Tăng ca ngày thường được tính 150% (theo bộ luật lao động hiện hành).

Wage of weekday overtime is charged at 150% (according to the current labor code

–   Tăng ca ngày Chủ nhật được tính 200% (theo bộ luật lao động hiện hành).

Wage of Sunday overtime is charged at 200% (according to the current Labor Code).

–   Tăng ca ngày Lễ, Tết được tính 300% (theo bộ luật lao động hiện hành).

Wage of overtime on holidays and Tet holidays is charged at 300% (according to the current labor law).

–    Tăng ca đêm được tính cộng thêm 30% (theo bộ luật lao động hiện hành).

Wage of Night Overtime is added 30% (according to the current labor law).

4.2 Phương thức thanh toán: Chuyển khoản (chỉ thanh toán bằng tiền mặt trong trường hợp đặc biệt khi có sự thống nhất giữa 2 bên).

Payment method: Bank transfer (payment in cash is only made in special cases when there is an agreement between the two parties).

– Từ ngày 01 đến ngày 05 tháng liền kề, Bên B chốt công và tính lương xong với Bên A, để Bên A xuất hóa đơn tài chính.

From the 1st day to 5th day of the immediate succeeding month, Party B agrees on the working days and the salary calculation with Party A, so that Party A can issue a financial invoice.

– Thời gian Bên B chuyển khoản cho Bên A chậm nhất 5 ngày sau khi có hóa đơn tài chính do bên A chuyển tới.

The time Party B transfers money to Party A is within at least 5 days after receiving a financial invoice from Party A

4.3 Bên B phải trả thêm tiền lãi phát sinh trên khoản chậm trả theo lãi suất không kỳ hạn của ngân hàng quy định tại từng thời điểm.

Party B must pay additional interest arising on the late payment at the demand interest rate as prescribed by the bank from time to time.

ĐIỀU 5: GIA HẠN HOẶC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

ARTICLE 5: EXTENSION OR TERMINATION OF THE CONTRACT

5.1 Hợp đồng này có thể được gia hạn theo thỏa thuận của hai bên tùy thuộc theo đơn hàng ia công của từng đợt.

This contract may be extended upon agreement of the two parties depending on the processing orders of each batch.

5.2 Nếu một trong hai bên không đồng ý gia hạn hợp đồng sau khi hết hạn được quy định ở Điều 2 của hợp đồng này, thì hợp đồng này sẽ mặc nhiên được chấm dứt và được thanh lý trên tinh thần bàn bạc giữa hai bên.

        If either party fails to agree to extend the contract after the expiration as stipulated in Article 2 of this contract, this contract will be automatically terminated and liquidated in the spirit of discussion between the two parties.

5.3 Trường hợp một trong hai bên có yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước kỳ hạn nêu ở Điều 2. Cả hai bên sẽ cùng bàn bạc nhằm đi đến thống nhất chung và thông báo cho bên kia bằng văn bản.

Where either party requests to terminate the contract ahead of time as mentioned in Article 2, the two parties will discuss together to reach a mutual agreement and notify the other party in writing.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ARTICLE 6: GENERAL PROVISIONS

Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có gì trở ngại, khó khăn thì hai bên sẽ gặp nhau để bàn bạc, giải quyết.

The two parties commit to properly and fully comply with the terms stated in the contract, the violating party will be responsible as prescribed by law. In the course of contract performance, if there are any obstacles or difficulties, the two partieswill meet to discuss and resolve.

Mọi sự thay đổi phải được bàn bạc trên tinh thần hợp tác nhằm thực hiện tốt những điều khoản đã ký kết và làm rõ bằng văn bản những nội dung thay đổi, bổ sung (nếu có).

All changes must be discussed in a spirit of cooperation in order to well perform the signed terms and clarify in writing the changes and supplements (if any).

Hai bên phải thường xuyên thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

The two parties must regularly inform each other of the contract performance progress to promptly solve arising problems.

Mỗi bên cam kết bảo mật thông tin do bên kia cung cấp, hay được phép tiếp cận trong suốt quá trình thực hiện công việc và không được để lộ thông tin cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

Each party undertakes to keep the information provided by the other party confidential, or is allowed to access it during the course of work performance and must not disclose the information to any third party without the written consent of the other party.

Mọi tranh chấp trong quá trình thực hiện sẽ được giải quyết trên cơ sở thảo luận và trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau cũng như vì lợi ích của cả hai bên. Nếu sự thương lượng giải quyết không có kết quả, mọi tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án tỉnh Đồng Nai. Mọi chi phí và lệ phí giải quyết do bên lỗi chịu theo quyết định của Tòa án.

Any disputes during implementation will be settled on the basis of discussion and in the spirit of mutual understanding as well as for the benefit of the two parties. In case of failure of negotiation and settlement, all disputes will be resolved at the Dong Nai Provincial People’s Court. All costs and fees for settlement are borne by the violating party at the Court’s discretion.

Hợp đồng được lập thành 02 bản gốc Tiếng Việt có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm căn cứ thực hiện.

The contract is made into 02 originals in Vietnamese with equal value, each party keeps 01 copy to serve as a basis for implementation.

        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

   REPRESENTATIVE OF PARTY A                                                          REPRESENTATIVE OF PARTY B