Chỉ 5 phút thành thạo Câu bị động trong tiếng Anh (Passive Voice)

Bài viết này nằm trong chuổi bài viết về ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Để liền mạch các nội dung quý vị có thể xem lại nội dung bài trước động từ khuyết thiếu. Trong bài viết này chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về Tất tần tật về Câu bị động (Passive Voice). Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về vấn đề này trong bài viết phân tích chuyên sâu dưới đây  qua đó hiểu rỏ dùng để sử dụng một cách chuẩn xác trong tiếng Anh

Active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb. Passive voice means that a subject is a recipient of a verb’s action.

Câu chủ động có nghĩa là một câu có chủ ngữ và động từ của nó. Câu bị động có là câu mà chủ ngữ là người tiếp nhận hành động của động từ.

Câu bị động (Passive Voice) là gì?

Câu bị động (Passive Voice)

Câu bị động (Passive Voice)

Câu bị động là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là hành động đó. Theo mỗi thì sử dụng thì cấu trúc của câu bị động cũng thay đổi theo.

Sự khác nhau giữa câu chủ động và câu bị động

Active voice: câu chủ động

When the subject of a sentence performs the verb’s action, we say that the sentence is in the active voice

Khi chủ ngữ của câu thực hiện hành động của động từ, chúng ta nói rằng câu đó câu chủ động.  

Monkeys adore bananas.

Monkeys adore bananas. (Khỉ rất thích chuối)

Passive voice: câu bị động

A sentence is in the passive voice, on the other hand, when the subject is acted on by the verb.

Câu bị động là caai mà chủ ngữ bị tác động bởi hành động của động từ

Bananas are adored by monkeys.( Chuối là đồ ưa thích của loài khỉ)

Cấu trúc câu bị động

Chúng ta có cấu trúc câu chủ động là: 

S + V + O

Công thức passive voice chung:

S + be + V3

Cấu trúc câu bị động ở dạng thì nào thì chia tobe theo thì đó mà các bạn cùng tìm hiểu dưới đây. 

Nếu câu có động từ và hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh tân ngữ nào thì thường sẽ dùng tân ngữ đó chuyển thành chủ ngữ bị động. Trong trường hợp chung, tân ngữ được chọn là tân ngữ gián tiếp.

He gave me a book = I was given a book (by him).

He gave me a book = I was given a book (by him).

Các điểm cần lưu ý

Nếu S – chủ ngữ trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không cần đưa vào câu bị động

Ví dụ: They stole my motorbike last night. (Bọn chúng lấy trộm xe máy của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe máy của tôi đã bị lấy trộm đêm qua.)

Nếu là người hoặc vật

➤ Trực tiếp gây ra hành động thì dùng chuyển sang bị động sẽ dùng ‘by’

E.g: She is making a cake => A cake is being made by her.

➤ Gián tiếp gây ra hành động thì dùng ‘with’

E.g: A door is opened with a key

Cấu trúc câu bị động chia theo thì

Câu bị động thì hiện tại

Thì Chủ động Bị động
Hiện tại đơn S + V + O

My mother often washes dishes.

S + be + V3 (+ by Sb/ O)

Dishes are often washed by my mother.

Hiện tại tiếp diễn S + am/ is/ are + Ving + O

She is making a cake.

S + am/ is/ are +  being + V3 (+ by Sb/ O)

A cake is being made by her.

Hiện tại hoàn thành S + have/ has + V3 + O

He has washed his car for hours.

S + have/ has + been + V3 (+ by Sb/ O)

His car has been washed by him for hours.

Câu bị động thì quá khứ

Thì Chủ động Bị động
Quá khứ đơn S + V-ed + O

My mother bought that washing machine in 2010.

S + was/ were + V3 (+ by Sb/ O)

That washing machine was bought by my mother in 2010.

Quá khứ tiếp diễn S + was/ were + Ving + O

Yesterday morning she was cutting the grass.

S + was/ were +  being + V3 (+ by Sb/ O)

The grass was being cut by her yesterday morning.

Quá khứ hoàn thành S + had + V3 + O

She had cooked lunch before leaving.

S + had + been + V3 (+ by Sb/ O)

Lunch had been cooked by her before she left.

Câu bị động thì tương lai 

Thì Chủ động Bị động
Tương lai đơn S + will V + O

I will feed the dogs.

S + will be + V3 (+ by Sb/ O)

The dogs will be fed.

Tương lai hoàn thành S + will have + V3 + O

They will have completed the assignment by the end of January.

S + will have + been + V3 (+ by Sb/ O)

The assignment will have been completed by the end of January.

Câu bị động sử dụng động từ khuyết thiếu

 Riêng với động từ khuyết thiếu, công thức của câu bị động có sự khác biệt một chút:

S + modal verb + be + V3 (+ by O)
This must be done before Christmas.

This must be done before Christmas.

Dạng đặc biệt:

Need + Ving = Need to be + V3

Bài tập câu bị động

Bài tập câu bị động

Bài tập câu bị động

Exercise 1: Chuyển các câu sau sang thể bị động.

1. The waiter brings me this dish.

2. Our friends send these postcards to us.

3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.

4. Tim ordered this train ticket for his mother.

5. She showed her ticket to the airline agent.

6. Jim baked this cake yesterday.

7. They are going to buy a new apartment next year.

8. The shop assistant handed these boxes to the customer.

9. The board awarded the first prize to the reporter.

10. Have you sent the Christmas cards to your family?

11. The committee appointed Alice secretary for the meeting.

12. Tom will give Anna a ride to school tomorrow.

13. They keep this room tidy all the time.

14. We gave Ann some bananas and some flowers.

15. They moved the fridge into the living room.

Exercise 2: Chuyển các câu hỏi sau sang thể bị động.

1. When will you do the work?

2. How are you going to deal with this problem?

3. How do you spend this amount of money?

4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.

5. How did the police find the lost man?

Exercise 3: Cho dạng đúng của các động từ sau đây (có thể là chủ động hoặc bị động) để tạo thành một bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, and the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials and ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone and clay (4-crush)____________ to form a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, and cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand and water. To be exact, concrete (10-consist)_______________ of 50% gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Đáp án bài tập câu bị động

Exercise 1

1. This dish is brought to me by the waiter.

2. These postcards are sent to us by our friends.

3. They were told this story by their grandmother when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.

5. Her ticket was shown to the airline agent by her.

6. This cake was baked by Jim yesterday.

7. A new apartment is going to be bought next year.

8. The customer was handed these boxes by the shop assistant. hoặc The boxes were handed to customer by the shop assistant.

9. The first prize was awarded to the reporter by the board.

10. Have the Christmas cards been sent to your family?

11. Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.

12. Anna will be given a ride to school by Tom tomorrow.

13. This room is kept tidy all the time.

14. Ann was given some bananas and some flowers by us.

15. The fridge was moved into the living room.

Exercise 2

1. When will the work be done?

2. How is this problem going to be dealt with?

3. How is this amount of money spent?

4. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.

5. How was the lost man found by the police?

Exercise 3

1. illustrates

2. shows

3. are mixed

4. are crushed

5. is then mixed

6. is ground

7. is produced

8. is packaged

9. are used

10. consists

Với những ví dụ cụ thế trên, chúng tôi hy vọng bạn đã thực sự hiểu rõ về tmột nội dung căn bản vô cùng quan trọng về Câu bị động. Qua đó hiểu rỏ dùng để sử dụng.Nếu bạn có yêu cầu nào khác hoặc muốn liên hệ với chúng tôi dịch thuật tiếng Anh hoặc đóng góp ý kiến vui lòng gọi Hotline: 0946.688.883. Xem thêm chủ đề tiếp theo 

Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDTrans
Hotline: 0947.688.883 – 0963.918.438
Địa chỉ trụ sở chính : 02 Hoàng Diệu, Nam Lý Đồng Hới, Quảng Bình
Văn Phòng Hà Nội: 101 Láng Hạ Đống Đa, Hà Nội
Văn Phòng Huế: 44 Trần Cao Vân, Thành Phố Huế
Văn Phòng Đà Nẵng: 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng
Văn Phòng Sài Gòn 47 Điện Biên Phủ, Đakao, Quận , TP Hồ Chí Minh
Văn Phòng Đồng Nai: 261/1 tổ 5 KP 11, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Văn Phòng Bình Dương 123 Lê Trọng Tấn, Dĩ An, Bình Dương