02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Social Crimes: các vấn nạn xã hội và thuật ngữ tiếng Anh có liên quan

Social Crimes (các vấn nạn xã hội)  là những vấn đề về kinh tế, môi trường, xã hội và chính trị đáng quan tâm và có tầm ảnh hưởng đến toàn thế giới. Những vấn đề này phá vỡ khuôn khổ tự nhiên của nhân loại, làm xáo trộn tiến bộ kinh tế và xã hội. Dưới đây chúng tôi xin chia sẽ các thuật ngữ tiếng Anh về các vấn đề xã hội hiện nay để quý vị tham khảo khi cần
Abortion: /əˈbɔːrʃn/: Tình trạng nạo phá thai
Brain drain: /breɪn dreɪn/: Tình trạng chảy máu chất xám
Bureaucracy: /bjʊˈrɑːkrəsi/: Thói quan liêu
Child abuse: /tʃaɪld əˈbjuːs/: Lạm dụng trẻ em
Civil rights: /ˈsɪvl raɪts/: Quyền công dân
Cohabitation: /ˌkoʊˌhæbɪˈteɪʃn/: Sống thử
Corruption: /kəˈrʌpʃn/: Nạn tham nhũng
Disease: /dɪˈziːz/: Bệnh dịch
Domestic Violence: /dəˈmestɪk ˈvaɪələns/: Bạo lực gia đình
Extreme weather: /ɪkˈstriːm ˈweð.ɚ/: Thời tiết khắc nghiệt
Food security: /fuːd səˈkjʊrəti/: An ninh lương thực
Homelessness: /ˈhoʊmləsnəs/: Tình trạng vô gia cư
Human rights: /ˈhjuːmən raɪts/: Nhân quyền
Human trafficking: /ˈhjuːmən ˈtræfɪkɪŋ/: Nạn buôn người
Illiteracy: /ɪˈlɪtərəsi/: Nạn mù chữ
Juvenile Delinquency: /ˈdʒuːvənl dɪˈlɪŋkwənsi/: Tội phạm vị thành niên
Malnutrition: /ˌmælnuːˈtrɪʃn/: Tình trạng suy dinh dưỡng
National sovereignty: /ˈnæʃnəl ˈsɑːvrənti/: Chủ quyền quốc gia
Organ harvesting: /ˈɔːr.ɡən ˈhɑːvɪstɪŋ/: Thu hoạch nội tạng
Organ smuggling: /ˈɔːr.ɡən ˈsmʌɡlɪŋ/: Buôn lậu nội tạng
Persecution: /ˌpɝː.səˈkjuː.ʃən/: Đàn áp, bức hại
Population aging: /ˌpɑːpjuˈleɪʃn eɪdʒɪŋ/: Sự già hóa dân số
Poverty: /ˈpɑːvərti/: Cảnh nghèo khó
Prostitution: /ˌprɑːstəˈtuːʃn/: Nạn mại dâm
Racism: /ˈreɪsɪzəm/: Nạn phân biệt chủng tộc
Same-sex marriage: /seɪm seks ˈmærɪdʒ/: Hôn nhân đồng tính
Smuggling: /ˈsmʌɡlɪŋ/: Nạn buôn lậu
Social inequality: /ˈsoʊʃl ˌɪnɪˈkwɑːləti/: Bất bình đẳng xã hội
Social welfare: /ˈsoʊʃl ˈwelfer/: Phúc lợi xã hội
Starvation: /stɑːrv/: Nạn đói
Suicide: /ˈsuːɪsaɪd/: Sự tự tử
Tax evasion: /tæks ɪˈveɪʒn/: Trốn thuế
Teen pregnancy: /ˈtiːn ˈpreɡnənsi/: Mang thai vị thành niên
Terrorism: /ˈterərɪzəm/: Hiểm họa khủng bố
Unemployment: /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/: Nạn/Tình trạng thất nghiệp
Water shortage: /ˈwɑː.t̬ɚˈʃɔːr.t̬ɪdʒ/: Thiếu nước.
Wealth gap: / Wealth ɡæp/: Khoảng cách giàu nghèo

Xem thêm dịch thuật công chứng Bình Thuận

Ngày nay, nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của sự sáng tạo và những ý tưởng mới- thời đại kỹ thuật số, nền kinh tế số. Đây lại là một bước phát triển căn bản của đời sống xã hội, mang lại nhiều thành quả tốt đẹp cho nhân loại và cũng làm thay đổi về lối sống, cách làm việc và quan hệ trong xã hội và cũng không tránh khỏi những hậu quả xấu, khôn lường của nó mà nhân loại phải tiếp tục khắc phục trong quá trình quản lý xã hội. Ở nước ta hiện nay cũng đang trong quá trình của những tác động đó, đòi hỏi chúng ta phải quan tâm nhiều hơn nữa đến chiến lược phát triển con người. Những vấn đề xã hội được tập trung quan tâm bao gồm các lĩnh vực liên quan đến sự phát triển của con người và xã hội như: dân số và phát triển nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động, việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo bình đẳng về cơ hội để người dân thụ hưởng phúc lợi xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Nếu bạn có yêu cầu nào khác hoặc muốn liên hệ với chúng tôi dịch thuật tiếng Anh hoặc đóng góp ý kiến vui lòng gọi Hotline: 0946.688.883. Xem thêm bỏ túi tiếng Anh chuyên đề đường phố, địa điểm, địa chỉ

Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDTrans
Hotline: 0947.688.883 – 0963.918.438
Địa chỉ trụ sở chính : 02 Hoàng Diệu, Nam Lý Đồng Hới, Quảng Bình
Văn Phòng Hà Nội: 101 Láng Hạ Đống Đa, Hà Nội 
Văn Phòng Huế: 44 Trần Cao Vân, Thành Phố Huế
Văn Phòng Đà Nẵng: 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng
Văn Phòng Sài Gòn 47 Điện Biên Phủ, Đakao, Quận , TP Hồ Chí Minh
Văn Phòng Đồng Nai: 261/1 tổ 5 KP 11, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Văn Phòng Bình Dương 123 Lê Trọng Tấn, Dĩ An, Bình Dương