02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Tên tiếng Anh các loại quả thông dụng

Bài viết này nằm trong chuyên đề giới thiệu các từ vựng tiếng Anh thông dụng. Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi xin được giới thiệu tên tiếng Anh của 60 loại quả thông dụng nhất. Hiện nay, có rất nhiều tài liệu học tiếng Anh và tài liệu giúp bạn có thể biết được tên các loại quả bằng tiếng Anh, bài viết này được tham khảo từ các nguồn tài liệu uy tín để tiện cho các bạn tham khảo.

1. Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơ
2. Apple: /’æpl/: táo
3. Orange: /ɒrɪndʒ/: cam
4. Banana: /bə’nɑ:nə/: chuối
5. Grape: /greɪp/: nho
6. Grapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởi
7. Starfruit: /’stɑ:r.fru:t/: khế
8. Mango: /´mæηgou/: xoài
9. Pineapple: /’pain,æpl/: dứa, thơm
10. Mangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụt
11. Mandarin (or tangerine): /’mændərin/: quýt
12. Kiwi fruit: /’ki:wi:fru:t/: kiwi
13. Kumquat: /’kʌmkwɔt/: quất
14. Jackfruit: /’dʒæk,fru:t/: mít
15. Durian: /´duəriən/: sầu riêng
16. Lemon: /´lemən/: chanh vàng
17. Lime: /laim/: chanh vỏ xanh
18. Papaya (or pawpaw): /pə´paiə/: đu đủ
19. Soursop: /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
20. Custard-apple: /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
21. Plum: /plʌm/: mận
22. Apricot: /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
23. Peach: /pitʃ/: đào
24. Cherry: /´tʃeri/: anh đào
25. Sapota: sə’poutə/: sapôchê
26. Rambutan: /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
27. Coconut: /’koukənʌt/: dừa
28. Guava: /´gwa:və/: ổi
29. Pear: /peə/: lê
30. Fig: /fig/: sung
31. Dragon fruit: /’drægənfru:t/: thanh long
32. Melon: /´melən/: dưa
33. Watermelon: /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
34. Lychee (or litchi): /’li:tʃi:/: vải
35. Longan: /lɔɳgən/: nhãn
36. Pomegranate: /´pɔm¸grænit/: lựu
37. Berry: /’beri/: dâu
38. Strawberry: /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
39. Passion-fruit: /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
40. Persimmon: /pə´simən/: hồng
41. Tamarind: /’tæmərind/: me
42. Cranberry: /’krænbəri/: quả nam việt quất
43. Jujube: /´dʒu:dʒu:b/: táo ta
44. Dates: /deit/: quả chà là
45. Green almonds: /gri:n ‘ɑ:mənd/: quả hạnh xanh
46. Ugli fruit: /’ʌgli’fru:t/: quả chanh vùng Tây Ấn
47. Citron: /´sitrən/: quả thanh yên
48. Currant: /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
49. Ambarella: /’æmbə’rælə/: cóc
50. Indian cream cobra melon: /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
51. Granadilla: /,grænə’dilə/: dưa Tây
52. Cantaloupe: /’kæntəlu:p/: dưa vàng
53. Honeydew: /’hʌnidju:/: dưa xanh
54. Malay apple: /mə’lei ‘æpl/: điều
55. Star apple: /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
56. Almond: /’a:mənd/: quả hạnh
57. Chestnut: /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
58. Honeydew melon: /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
59. Blackberries: /´blækbəri/: mâm xôi đen
60. Raisin: /’reizn/: nho khô

Xem thêm dịch thuật tại Trà Vinh

Để học một lúc 60 từ thì sẽ là rất khó, bạn nên chia nhỏ các từ để học dần và ghi vào các tờ giấy vàng ghi chú để dán khắp nơi xem như là một cách học thụ động, từ đó sẽ dễ dang nắm bắt hơn. Nếu bạn có yêu cầu nào khác hoặc muốn liên hệ với chúng tôi dịch thuật tiếng Anh hoặc đóng góp ý kiến vui lòng gọi Hotline: 0946.688.883. xem thêm thuật ngữ tiếng Anh về chủ đề Facebook