02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Tiếng Anh chủ đề nghề nghiệp

Nghề nghiệp là việc mà một người sẽ phải cố gắng để làm tốt công việc của mình sao cho phù hợp với khả năng, trình độ, lòng đam mê đối với nghề. là một lĩnh vực hoạt động lao động mà trong đó, nhờ được đào tạo, con người có được những tri thức, những kỹ năng để làm ra các loại sản phẩm vật chất hay tinh thần nào đó, đáp ứng được những nhu cầu của xã hội. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các từ vựng tiếng Anh về chủ đề nghề nghiệp thông qua bài viết này nhé

 1. Accountant / əˈkaʊntənt /: kế toán viên
 2. Actor / ˈæktər  /: nam diên viên
 3. Actress / ˈæktrəs  /: nữ diễn viên
 4. Architect / ˈɑːrkɪtekt /: kiến trúc sư
 5. Artist / ˈɑːrtɪst  /: họa sĩ
 6. Assembler / əˈsemblər /: công nhân lắp ráp
 7. Babysitter / ˈbeɪbisɪtər  /: người giữ trẻ hộ
 8. Baker / ˈbeɪkər  /: thợ làm bánh mì
 9. Barber / ˈbɑːrbər  /: thợ hớt tóc
 10. Bricklayer / ˈbrɪkleɪər  /,Mason / ˈmeɪsn /: thợ nề, thợ hồ
 11. Businessman / ˈbɪznəsmæn  /: nam doanh nhân
 12. Businesswoman / ˈbɪznəswʊmən  /: nữ doanh nhân
 13. Butcher / ˈbʊtʃər  /: người bán thịt
 14. Carpenter / ˈkɑːrpəntər  /: thợ mộc
 15. Cashier / kæˈʃɪr  /: nhân viên thu ngân
 16. Chef / ʃef/,  Cook / kʊk /: đầu bếp
 17. Child day / tʃaɪld deɪ /, care worker / ker ˈwɜːrkər  /: giáo viên nuôi dạy trẻ
 18. Computer software engineer /kəmˈpjuːtər ˈsɔːftwer ˌendʒɪˈnɪr /: Kỹ sư phần mềm máy vi tính
 19. Construction worker / kənˈstrʌkʃn ˈwɜːrkər  /: công nhân xây dựng
 20. Custodian / kʌˈstoʊdiən/,  Janitor / ˈdʒænɪtər  /: người quét dọn
 21. Customer service representative / ˈkʌstəmər ˈsɜːrvɪs  ˌreprɪˈzentətɪv  /: người đại diện của dịch vụ hỗ trợ khách hàng
 22. Data entry clerk / ˈdeɪtə ˈentri klɜːrk  /: nhân viên nhập liệu
 23. Delivery person / dɪˈlɪvəri  ˈpɜːrsn  /: nhân viên giao hàng
 24. Dock worker / dɑːk ˈwɜːrkər  /: công nhân bốc xếp ở cảng
 25. Engineer / ˌendʒɪˈnɪr /: kỹ sư
 26. Factory worker / ˈfæktri  ˈwɜːrkər /: công nhân nhà máy
 27. Farmer / ˈfɑːrmər /: nông dân
 28. Fireman / ˈfaɪərmən  / , Firefighter / ˈfaɪərfaɪtər /: lính cứu hỏa
 29. Fisher / ˈfɪʃər /: ngư dân
 30. Food-service worker / fuːd  ˈsɜːrvɪs ˈwɜːrkər /: nhân viên phục vụ thức ăn
 31. Foreman / ˈfɔːrmən  /: quản đốc, đốc công
 32. Gardener /ˈɡɑːrdnər/ Landscaper /ˈlændskeɪpər /: người làm vườn
 33. Garment worker / ˈɡɑːrmənt  ˈwɜːrkər /: công nhân may
 34. Hairdresser /  ˈherdresər  /: thợ uốn tóc
 35. Health- care aide / helθ  ker eɪd / attendant / əˈtendənt /: hộ lý
 36. Homemaker / ˈhoʊmmeɪkər  /: người giúp việc nhà
 37. Housekeeper / ˈhaʊskiːpər /: nhân viên dọn phòng (khách sạn)
 38. Journalist / ˈdʒɜːrnəlɪst / Reporter / rɪˈpɔːrtər  /: phóng viên
 39. Lawyer / ˈlɔːjər  /: luật sư
 40. Machine Operator / məˈʃiːn ˈɑːpəreɪtər /: người vận hành máy móc
 41. Mail carrier / meɪl  ˈkæriər / letter carrier / ˈletər ˈkæriər /: nhân viên đưa thư
 42. Manager / ˈmænɪdʒər  /: quản lý
 43. Manicurist / ˈmænɪkjʊrɪst  /: thợ làm móng tay
 44. Mechanic / məˈkænɪk  /: thợ máy, thơ cơ khí
 45. Medical assistant / ˈmedɪkl əˈsɪstənt / Physician assistant / fɪˈzɪʃn əˈsɪstənt /: phụ tá bác sĩ
 46. Messenger / ˈmesɪndʒər  / Courier / ˈkʊriər /: nhân viên chuyển phát văn kiện hoặc bưu phẩm
 47. Mover / ˈmuːvər  /: nhân viên dọn nhà/ văn phòng
 48. Musician / mjuˈzɪʃn /: nhạc sĩ
 49. Painter / ˈpeɪntər  /: thợ sơn
 50. Pharmacist / ˈfɑːrməsɪst /: dược sĩ
 51. Photographer /  fəˈtɑːɡrəfər  /: thợ chụp ảnh
 52. Pilot / ˈpaɪlət /: phi công
 53. Policeman / pəˈliːsmən  /: cảnh sát
 54. Postal worker / ˈpoʊstl ˈwɜːrkər /: nhân viên bưu điện
 55. Receptionist / rɪˈsepʃənɪst  /: nhân viên tiếp tân
 56. Repair person / rɪˈper ˈpɜːrsn /: thợ sửa chữa
 57. Salesperson / ˈseɪlzpɜːrsn /: nhân viên bán hàng
 58. Sanitation worker / ˌsænɪˈteɪʃn  ˈwɜːrkər /,  Trash collector: nhân viên vệ sinh
 59. Secretary / ˈsekrəteri  /: thư ký
 60. Security guard / səˈkjʊrəti ɡɑːrd  /: nhân viên bảo vệ
 61. Stock clerk / stɑːk klɜːrk  /: thủ kho
 62. Store owner / stɔːr ˈoʊnər / Shopkeeper / ˈʃɑːpkiːpər /: chủ cửa hiệu
 63. Supervisor / ˈsuːpərvaɪzər /: người giám sát, giám thị
 64. Tailor / ˈteɪlər  /: thợ may
 65. Teacher/ ˈtiːtʃər / Instructor / ɪnˈstrʌktər  /: giáo viên
 66. Telemarketer / ˈtelimɑːrkɪtər/: nhân viên tiếp thị qua điện thoại
 67. Translator / trænsˈleɪtər /, Interpreter / ɪnˈtɜːrprɪtər /: thông dịch viên
 68. Travel agent / ˈtrævl ˈeɪdʒənt  /: nhân viên du lịch
 69. Truck driver / trʌk ˈdraɪvər /: tài xế xe tải
 70. Vet / vet  /,  veterinarian / ˌvetərɪˈneriən  /: bác sĩ thú y
 71. Waiter/ ˈweɪtər /, Server / ˈsɜːrvər  /: nam phục vụ bàn
 72. Waitress / ˈweɪtrəs /: nữ phục vụ bàn
 73. Welder / ˈweldər  /: thợ hàn
 74. Flight Attendant / flaɪt əˈtendənt  /: tiếp viên hàng không
 75. Judge / dʒʌdʒ  /: thẩm phán
 76. Librarian / laɪˈbreriən /: thủ thư
 77. Bartender / ˈbɑːrtendər  /: người pha rượu
 78. Hair Stylist / her ˈstaɪlɪst  /: nhà tạo mẫu tóc
 79. Janitor / ˈdʒænɪtər  /: quản gia
 80. Maid / meɪd /: người giúp việc
 81. Miner / ˈmaɪnər /: thợ mỏ
 82. Plumber / ˈplʌmər /: thợ sửa ống nước
 83. Taxi driver / ˈtæksi ˈdraɪvər /: tài xế Taxi
 84. Doctor / ˈdɑːktər /: bác sĩ
 85. Dentist / ˈdentɪst  /: nha sĩ
 86. Electrician / ɪˌlekˈtrɪʃn /: thợ điện
 87. Fishmonger / ˈfɪʃmʌŋɡər /: người bán cá
 88. Nurse / nɜːrs  /: y tá
 89. Reporter / rɪˈpɔːrtər /: phóng viên
 90. Technician / tekˈnɪʃn  /: kỹ thuật viên

Xem thêm dịch thuật tại Phú Yên

Những năm gần đây, do sự chuyển biến của nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường, nên đã gây ra những biến đổi sâu sắc trong cơ cấu nghề nghiệp của xã hội. Trong cơ chế thị trường, nhất là trong nền kinh tế tri thức tương lai, sức lao động cũng là một thứ hàng hóa. Giá trị của thứ hàng hóa sức lao động này tuỳ thuộc vào trình độ, tay nghề, khả năng về mọi mặt của người lao động. Xã hội đón nhận thứ hàng hóa này như thế nào là do “hàm lượng chất xám” và “chất lượng sức lao động” quyết định. Khái niệm phân công công tác sẽ mất dần trong quá trình vận hành của cơ chế thị trường. Con người phải chủ động chuẩn bị tiềm lực, trau dồi bản lĩnh, nắm vững một nghề, biết nhiều nghề để rồi tự tìm việc làm, tự tạo việc làm. Trên đây là bài viết giới thiệu về chủ đề nghề nghiệp và các thuật ngữ tiếng Anh có liên quan. Nếu bạn có yêu cầu nào khác hoặc muốn liên hệ với chúng tôi dịch thuật tiếng Anh hoặc đóng góp ý kiến vui lòng gọi Hotline: 0946.688.883. Xem thêm thuật ngữ tiếng Anh chủ đề tình bạn và câu chuyện đẹp