Mẩu dịch thuật Hợp đồng bảo mật thông tin (NDA) tiếng Anh song ngữ

Hợp đồng bảo mật thông tin Non-Disclosure Agreement là một dạng tài liệu quy định về các điều khoản điều kiện bảo mật của một công ty khi thực hiện giao kết với đối tác. Đây là một dạng  tài liệu khó mà không ít biên dịch viên cảm thấy ngại khi nhận dự án. Hãy cùng chúng tôi tham khảo mẩu HĐ bảo mật dưới như là một kênh tham khảo nhé

Có thể bạn quan tâm mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán tiếng Anh song ngữ

Mẩu dịch thuật Hợp đồng bảo mật thông tin (NDA) tiếng Anh song ngữ

Non – Disclosure Agreement

Hợp đồng bảo mật 

THIS AGREEMENT (the “Agreement”) is made between  Company ABC. (“ABC”), (trade name ABC) and……………………………………….. (“Disclosee”) and entered into as of the date…………………………..

THỎA THUẬN NÀY (“Thỏa thuận”) được lập giữa  Company ABC. (“ABC”), (tên thương mại ABC) và……………….. (“Bên được tiết lộ”) và được ký kết ngày…………………………………..

ABC and the Disclosee are pursuing discussions to further their mutual business interests. ABC and Disclosee recognize that in the course of their discussions, it may become necessary for either or both parties to disclose Confidential Information (as defined below) orally and/or in writing. Both parties intend that any Confidential Information disclosed by either party shall be used by the other party only to further their mutual business interests, including but not limited to exploring to collaborate and actually collaborating on certain projects. Further, both parties intend that any Confidential Information disclosed shall be protected from further disclosure or usage by the terms of this Agreement.

ABC và Bên được tiết lộ đang thảo luận để đẩy mạnh lợi ích kinh doanh chung của các bên. ABC và Bên được tiết lộ công nhận rằng trong quá trình thảo luận, có thể cần một hoặc cả hai bên tiết lộ Thông tin Bí mật (như được định nghĩa dưới đây) bằng miệng và / hoặc bằng văn bản. Cả hai bên dự định rằng bất kỳ Thông tin Bí mật nào được tiết lộ bởi một trong hai bên sẽ chỉ được bên kia sử dụng cho lợi ích kinh doanh chung của các bên, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc khám phá để hợp tác và thực sự hợp tác trong một số dự án nhất định. Ngoài ra, cả hai bên dự định rằng bất kỳ Thông tin Bí mật nào được tiết lộ sẽ được không tiếp tục bị tiết lộ hoặc sử dụng  theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

In consideration of the mutual promises and covenants contained in this agreement and any payments made or to be made by ABC or Disclosee, the parties hereto agree as follows:

Khi xem xét các hứa hẹn và giao ước lẫn nhau có trong thỏa thuận này và mọi khoản thanh toán được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện bởi ABC hoặc Bên được Tiết lộ, các bên theo đây đồng ý như sau:

Confidential Information and Materials/ Definitions

Thông tin bí mật và Tài liệu / Định nghĩa

“Disclosing Party” shall mean the party disclosing Confidential Information.

“Bên tiết lộ” có nghĩa là bên tiết lộ Thông tin bí mật

“Receiving Party” shall mean the party receiving disclosure of the Confidential Information.

“Bên nhận” có nghĩa là bên nhận được tiết lộ về Thông tin Bí mật.

“Confidential Information” means all information discussed by the parties and about either or both parties, including, but not limited to non-public information about each Party’s business, product plans, curricula, variations of curricula, marketing plans, finances, and all information which the disclosing Party does not designate as being non-confidential or which, under the circumstances surrounding disclosure, ought to be treated as confidential. Covered under this Agreement are all subsidiaries (wholly or partially owned, and direct or indirect subsidiaries), and affiliates of each Party. “Confidential Information” includes, without limitation, information transmitted orally, electronically or in writing, and relating to released or unreleased software or hardware products, customers, staff, suppliers, product concepts, the marketing or promotion of any product, business information, policies or practices, and information received from others that the Parties are obligated to treat as confidential. Confidential Information disclosed to either party by any of the Parties’ divisions or subsidiaries or agents is covered by this Agreement.

“Thông tin bí mật” có nghĩa là tất cả thông tin được thảo luận bởi các bên và về một hoặc cả hai bên, bao gồm, nhưng không giới hạn thông tin không công khai về hoạt động kinh doanh, kế hoạch sản phẩm, chương trình, các sửa đổi chương trình, kế hoạch tiếp thị, tài chính và tất cả thông tin mà Bên tiết lộ không chỉ định là không bảo mật hoặc trong các trường hợp xung quanh việc tiết lộ thông tin, phải được coi là bí mật. Bao gồm trong Thỏa thuận này là tất cả các công ty con (thuộc sở hữu toàn bộ hoặc một phần, và các công ty con trực tiếp hoặc gián tiếp) và các chi nhánh của mỗi Bên. “Thông tin bí mật” bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin được truyền bằng miệng, bằng điện tử hoặc bằng văn bản và liên quan đến các sản phẩm phần cứng hoặc phần mềm được phát hành hoặc chưa phát hành, khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, khái niệm sản phẩm, tiếp thị hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, thông tin kinh doanh, chính sách hoặc thông lệ và thông tin nhận được từ những người khác mà các Bên có nghĩa vụ coi là bí mật. Thông tin bí mật được tiết lộ cho một trong hai bên bởi bất kỳ bộ phận hoặc công ty con hoặc đại lý nào của Bên đó được bảo vệ theo Thỏa thuận này.

Confidential Information shall not include that information defined as Confidential Information above that either Party can conclusively establish: 1) is or subsequently becomes publicly available without either Parties’ breach of obligations owed; 2) was acquired by the Receiving Party prior to the disclosure of such information by the Disclosing Party and without restriction as to use or disclosure; 3) is hereafter rightfully disclosed to Receiving Party by a third party without restrictions on its disclosure; or  is information which the Receiving Party can document was independently developed by the Receiving Party.

Thông tin bí mật sẽ không bao gồm thông tin được xác định là Thông tin bí mật ở trên mà một trong hai bên có thể thiết lập một cách thuyết phục: 1) là hoặc sau đó trở nên công khai mà không do vi phạm nghĩa vụ của các Bên; 2) đã được Bên nhận nhận được trước khi Bên tiết lộ tiết lộ thông tin đó và không hạn chế sử dụng hoặc tiết lộ; sau đây được bên thứ ba tiết lộ một cách hợp pháp cho Bên nhận mà không có hạn chế tiết lộ; hoặc 4) là thông tin mà Bên nhận có thể ghi nhận được Bên nhận phát triển độc lập.

Xem thêm dịch thuật tại Bạc Liêu

“Confidential Materials” shall mean all tangible materials containing Confidential Information, including without limitation written or printed documents and computer disks, compact discs or magnetic tapes, whether machine or user readable.

“Tài liệu bảo mật” có nghĩa là tất cả các tài liệu hữu hình có chứa Thông tin bí mật, bao gồm nhưng không giới hạn tài liệu bằng văn bản hoặc in ấn và đĩa máy tính, đĩa compact hoặc băng từ, cho dù máy hay người dùng có thể đọc được.

Restrictions/ Các hạn chế

The Parties shall not disclose any Confidential Information to third parties for a period of 72 months following the date of its disclosure by either Party, except to either Party’s consultants as provided below. However, either Party may disclose Confidential Information in accordance with judicial or other Government order, provided that either Party shall give the other reasonable notice prior to such disclosure and shall comply with any applicable protective order or equivalent.

Các Bên sẽ không tiết lộ bất kỳ Thông tin Bí mật nào cho các bên thứ ba trong thời gian 72 tháng sau ngày được tiết lộ bởi một trong hai Bên, ngoại trừ cho các chuyên gia tư vấn của một trong hai Bên như được quy định dưới đây. Tuy nhiên, một trong hai Bên có thể tiết lộ Thông tin Bí mật theo lệnh Tư pháp hoặc của Chính phủ, với điều kiện là một trong hai Bên sẽ đưa ra thông báo hợp lý khác trước khi tiết lộ như vậy và sẽ tuân thủ mọi lệnh bảo vệ hiện hành hoặc tương đương.

Both Parties shall take reasonable security precautions, at least as great as the precautions taken to protect their own respective confidential information, to keep confidential the Confidential Information. Both Parties may disclose Confidential Information or Materials only to their own employees, agents or consultants on a need-to-know basis, and shall execute appropriate written agreements with their own employees or consultants sufficient to enable it to comply with all provisions of this Agreement.

Cả hai Bên sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh hợp lý, ít nhất là bằng các biện pháp phòng ngừa được thực hiện để bảo vệ thông tin bí mật tương ứng của mình, để giữ bí mật Thông tin Bí mật. Cả hai Bên chỉ có thể tiết lộ Thông tin hoặc Tài liệu Bí mật cho nhân viên, đại lý hoặc chuyên gia tư vấn của mình trên cơ sở cần biết và sẽ thực hiện các thỏa thuận bằng văn bản phù hợp với nhân viên hoặc chuyên gia tư vấn của mình đủ để cho phép tuân thủ tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này .

Confidential Information and Materials may be disclosed, reproduced, summarized or distributed only in pursuance of the Parties’ mutual business interests, and only as otherwise provided hereunder. Both Parties agree to segregate all such Confidential Materials from the confidential materials of others in order to prevent commingling.

Thông tin và Tài liệu Bí mật chỉ có thể được tiết lộ, sao chép, tóm tắt hoặc phân phối theo lợi ích kinh doanh chung của các Bên và chỉ khi được quy định dưới đây. Cả hai bên đồng ý tách biệt tất cả các Tài liệu bí mật đó khỏi các tài liệu bí mật của người khác để tránh hỗn tạp.

Neither Party may reverse engineer, decompile nor disassemble any software disclosed to the other Party. The Receiving Party may not use any Confidential Information for any purpose other than for evaluating and pursuing collaborative business activities with the Disclosing Party.

Không Bên nào có thể đảo ngược kỹ thuật, giải mã hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm nào được tiết lộ cho Bên kia. Bên nhận không được sử dụng bất kỳ Thông tin bí mật nào cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích đánh giá và theo đuổi các hoạt động kinh doanh hợp tác với Bên tiết lộ.

Rights and Remedies/ Quyền và biện pháp khắc phục

Each party recognizes and agrees that nothing contained in this Agreement will be construed as granting any rights to the Receiving Party, by license or otherwise, to use any of the Disclosing Party’s Confidential Information except as specified in this Agreement.

Mỗi bên công nhận và đồng ý rằng không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cấp bất kỳ quyền nào cho Bên nhận, bằng giấy phép hoặc bằng cách khác, để sử dụng bất kỳ Thông tin bảo mật nào của Bên tiết lộ trừ khi được quy định trong Thỏa thuận này.

Either Party shall notify the other Party immediately upon discovery of any unauthorized use or disclosure of Confidential Information or Materials, or any other breech of this Agreement by either Party, and shall co-operate with the offended Party in every reasonable way to help the offended Party regain possession of the Confidential Information or Materials and prevent its further unauthorized use.

Một trong hai Bên sẽ thông báo cho Bên kia ngay lập tức khi phát hiện ra bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ Thông tin hoặc Tài liệu Bí mật nào, hoặc mọi vi phạm Thỏa thuận này của một trong hai Bên và sẽ hợp tác với Bên bị vi phạm theo mọi cách hợp lý để giúp đỡ Bên bị vi phạm lấy lại quyền sở hữu Thông tin hoặc Tài liệu Bí mật và ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng trái phép.

Either Party must return all originals, copies, reproductions and summaries of Confidential Information or Materials at the other’s request or, at their option, certify destruction of the same.

Một trong hai Bên phải trả lại tất cả bản gốc, bản sao, tái bản và bản tóm tắt Thông tin hoặc Tài liệu Bí mật theo yêu cầu của bên kia hoặc, theo lựa chọn của họ, xác nhận tiêu hủy tài liệu hoặc thông tin bí mật này.

Both Parties acknowledge that monetary damages may not be a sufficient remedy for unauthorized disclosure of Confidential Information and that the offended Party shall be entitled, without waiving any other rights or remedies, to such injunctive or equitable relief as may be deemed proper by a court of competent jurisdiction. Furthermore, if any Confidential Information of a Disclosing Party is disclosed by the Receiving Party, all financial obligations of the Disclosing Party to the Receiving Party shall be waived.

Cả hai Bên thừa nhận rằng các thiệt hại tiền tệ có thể không phải là một biện pháp khắc phục đủ cho việc tiết lộ trái phép Thông tin Bí mật và Bên bị vi phạm sẽ có quyền, mà không từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác, đối với biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp khác có thể được tòa án có thẩm quyền coi là đúng. Ngoài ra, nếu bất kỳ Thông tin Bí mật nào của Bên tiết lộ được tiết lộ bởi Bên nhận, tất cả các nghĩa vụ tài chính của Bên tiết lộ cho Bên nhận sẽ được miễn trừ.

Either Party may visit the other’s premises, with reasonable prior notice and during normal

business hours, to verify compliance with the terms of this Agreement.

Một trong hai Bên có thể đến thăm cơ sở của bên kia, với thông báo trước hợp lý và trong giờ làm việc bình thường, để xác minh việc tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này

Miscellaneous/ Các điều khoản khác

All Confidential Information and Materials are and shall remain the Property of its owners and

any disclosure of this information or materials does not imply or express a transfer  of ownership.         This

also applies to all patents, copyrights, trademarks or trade secret information.

Tất cả Thông tin và Tài liệu Bí mật là và sẽ vẫn là Tài sản của chủ sở hữu và mọi tiết lộ thông tin hoặc tài liệu này không ngụ ý hay thể hiện sự chuyển giao quyền sở hữu. Điều này cũng áp dụng cho tất cả các bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin bí mật thương mại

If either Party provides pre-release (“alpha,” “beta” or other versions) software as Confidential Information or Materials under this Agreement, such pre-release software is provided “as is” without warranty of any kind. The Party supplying the other with such pre-release software agrees that neither the receiving Party nor its suppliers shall be liable for any damages whatsoever relating to their use of such pre-release software. Neither Party shall intentionally provide software to the other that would damage the operations of the other, including the availability and operation of servers.

Nếu một trong hai Bên cung cấp phần mềm phát hành trước (“alpha,” “beta” hoặc các phiên bản khác) dưới dạng Thông tin hoặc Tài liệu bảo mật theo Thỏa thuận này, phần mềm phát hành trước đó được cung cấp “như thực trạng” mà không được bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào. Bên cung cấp cho bên kia phần mềm phát hành trước đó đồng ý rằng cả Bên nhận và nhà cung cấp của bên đó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc họ sử dụng phần mềm phát hành trước đó. Không Bên nào cố tình cung cấp phần mềm cho bên kia mà sẽ làm hỏng hoạt động của bên kia, bao gồm cả tính khả dụng và hoạt động của máy chủ.

This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof and merges together all prior written or verbal discussions between the Parties as Confidential Information. It shall not be modified except by a written agreement dated subsequent to the date of this Agreement and signed by both Parties. None of the provisions of this Agreement shall be deemed to have been waived by any act or acquiescence on the part of either Party, their Agents, or employees, but only by an instrument in writing signed by authorized officers of both Parties. No waiver of any provision of this Agreement shall constitute a waiver of any other provision (s) or of the same provision on another occasion.

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên liên quan đến vấn đề này và hợp nhất tất cả các thảo luận bằng văn bản hoặc bằng lời trước đó giữa các Bên dưới dạng Thông tin Bí mật. Nó sẽ không được sửa đổi trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản được đề ngày sau ngày của Thỏa thuận này và được hai bên ký kết. Không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này được coi là đã được miễn trừ bởi bất kỳ hành vi hoặc sự đồng ý nào từ phía một trong hai Bên, Đại lý hoặc nhân viên của họ, nhưng chỉ bằng một văn bản được ký bởi các nhân viên được ủy quyền của cả hai Bên. Việc miễn trừ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ cấu thành sự miễn trừ bất kỳ điều khoản nào khác hoặc của cùng một điều khoản trong một dịp khác

If either Party employs attorneys to enforce any rights arising out of or relating to this Agreement, the prevailing Party shall be entitled to recover reasonable attorney’s fees. This Agreement shall be construed and controlled by the laws of Hong Kong and both Parties further consent to jurisdiction by the courts of Singapore. Process may be served on either Party by mail, postage prepaid, certified or registered, return receipt requested, or by such other method as is authorized by the statutes of Singapore.

Nếu một trong hai Bên sử dụng luật sư để thực thi bất kỳ quyền nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, Bên thắng kiện sẽ có quyền thu hồi phí luật sư hợp lý. Thỏa thuận này sẽ được hiểu và kiểm soát bởi luật pháp của Hồng Kông và cả hai Bên đồng ý quyền tài phán của tòa án Singapore. Quá trình có thể được gửi cho một trong hai bên bằng thư, cước phí trả trước, đã xác nhận hoặc đăng ký, yêu cầu hoàn lại biên nhận hoặc bằng phương thức khác như được ủy quyền bởi các đạo luật của Singapore

Subject to the limitations set forth in this Agreement, this Agreement will inure to the benefit of and binding upon the Parties their successors and assigns. If any provision of this Agreement shall be held by a court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, the remaining provisions shall remain in full force and effect. All obligations created by this Agreement shall survive change or termination of the Parties’ business relationship.

Theo các giới hạn được quy định trong Thỏa thuận này, Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực đối với lợi ích và ràng buộc đối với các Bên, người kế quyền và kế nhiệm của họ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ bị tòa án có thẩm quyền xét xử coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Tất cả các nghĩa vụ được tạo ra bởi Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực sau khi thay đổi hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh của các Bên.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Agreement through their duly authorized representatives on the date set forth above.

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, các Bên theo đây đã thực hiện Thỏa thuận này thông qua các đại diện được ủy quyền hợp lệ của họ vào ngày được nêu ở trên

 Company ABC.                                                                                                   Discloser/ Bên tiết lộ:                                                    

Signed/ Đã ký:________________________                                                     Signed/ Đã ký:_______________________

Name/ Tên: Mr. Robert Brown                                                                             Name/ Tên:

Title: Vice President of Strategic of Sales                                                           Title/ Chức vụ:

Chức vụ: Phó Chủ tịch chiến lược bán hàng

 Company ABC.

Liên hệ với chuyên gia khi cần hỗ trợ

Bước 1: Gọi điện vào Hotline: 0947.688.883 (Mr. Khương) hoặc 0963.918.438 (Mr. Hùng) để được tư vấn về dịch vụ (có thể bỏ qua bước này)
Bước 2: Giao hồ sơ tại VP Chi nhánh gần nhất hoặc Gửi hồ sơ vào email: info@dichthuatmientrung.com.vn để lại tên và sdt cá nhân để bộ phận dự án liên hệ sau khi báo giá cho quý khách. Chúng tôi chấp nhận hồ sơ dưới dạng file điện tử .docx, docx, xml, PDF, JPG, Cad.
Đối với file dịch lấy nội dung, quý khách hàng chỉ cần dùng smart phone chụp hình gửi mail là được. Đối với tài liệu cần dịch thuật công chứng, Vui lòng gửi bản Scan (có thể scan tại quầy photo nào gần nhất) và gửi vào email cho chúng tôi là đã dịch thuật và công chứng được.
Bước 3: Xác nhận đồng ý sử dụng dịch vụ qua email ( theo mẫu: Bằng thư này, tôi đồng ý dịch thuật với thời gian và đơn giá như trên. Phần thanh toán tôi sẽ chuyển khoản hoặc thanh toán khi nhận hồ sơ theo hình thức COD). Cung cấp cho chúng tôi Tên, SDT và địa chỉ nhận hồ sơ
Bước 4: Thực hiện thanh toán phí tạm ứng dịch vụ
Uy tín không phải là một giá trị hữu hình có thể mua được bằng tiền, mà cần phải được xây dựng dựa trên sự trung thực và chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong suốt chiều dài hoạt động của công ty. Vì tầm quan trọng đó, nhiều doanh nghiệp đã dành hết tâm sức để xây dựng một bộ hồ sơ năng lực hoàn chỉnh vì đây chính là thước đo thuyết phục nhất để tạo dựng lòng tin cho các đối tác và khách hàng.

Nếu bạn có yêu cầu nào khác hoặc muốn liên hệ với chúng tôi dịch thuật tiếng Anh hoặc đóng góp ý kiến vui lòng gọi Hotline: 0946.688.883. Xem thêm từ tiếng Anh về biển, đảo
Hotline: 0947.688.883 – 0963.918.438
Địa chỉ trụ sở chính : 02 Hoàng Diệu, Nam Lý Đồng Hới, Quảng Bình
Văn Phòng Hà Nội: 101 Láng Hạ Đống Đa, Hà Nội 
Văn Phòng Huế: 44 Trần Cao Vân, Thành Phố Huế
Văn Phòng Đà Nẵng: 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng
Văn Phòng Sài Gòn 47 Điện Biên Phủ, Đakao, Quận , TP Hồ Chí Minh
Văn Phòng Đồng Nai: 261/1 tổ 5 KP 11, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Văn Phòng Bình Dương 123 Lê Trọng Tấn, Dĩ An, Bình Dương

# Mẫu cam kết bảo mật thông tin tiếng Anh; #Thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh song ngữ; # Điều khoản bảo mật trong hợp đồng kinh tế; # Bảo mật thông tin tiếng Anh là gì; #non-disclosure agreement; #Mẫu NDA song ngữ Anh Việt; #Điều khoản bảo mật bằng tiếng Anh;#Biên bản thỏa thuận song ngữ